Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Phòng, chống tác hại thuốc lá ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

Thứ tư - 07/10/2015 20:59
 UBND TỈNH YÊN BÁI                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
                                                                           
Yên Bái, ngày 11  tháng 9  năm 2015
Số:  99/KH-SGDĐT

KẾ HOẠCH
Phòng, chống tác hại thuốc lá ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

 
 
 

- Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013;
- Quyết định 229/GĐ-TTg của Thủ tướng ngày 25/01/2013 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020;
- Căn cứ Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;
- Thực hiện Kế hoạch số 69/KH - UBND ngày 25/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh Yên Bái đến năm 2020; Kế hoạch số 159/KH - BCĐ ngày 21/7/2015 của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015;       
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 với những nội dung như sau,
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1- Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục trên địa  bàn tỉnh Yên Bái; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn ngành.
2- Thấy được quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
3- Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng tới môi trường sống và cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá.
4- Thực hiện tốt “Giáo dục nói không với thuốc lá” còn là xây dựng nét đẹp văn hóa của nhà trường, cơ sở giáo dục.
II. KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tổ chức
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong đó có sự phân công cụ thể từng thành viên tham gia. 100% các cơ sở giáo dục thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, định kỳ tổ chức sinh hoạt, giao ban các thành viên.
2. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
- Triển khai nội dung của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thông qua các cuộc họp cơ quan, trong các tiết sinh hoạt dưới cờ hoặc sinh hoạt chuyên đề.
- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh ngành giáo dục: Đẩy mạnh các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong các cơ quan, công sở và trường học, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá; tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và công nhân viên ngành giáo dục phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá.
3. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá
- Nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học, nhà trẻ, nơi làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc của người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục.
- Tại các đơn vị cơ sở giáo dục và trường học: Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hội thảo khoa học và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.
- Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại nơi làm việc, tại trường học, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Xây dựng môi trường trường học, môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng.
- Người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên ngành giáo dục không được tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.
4. Công tác thi đua, khen thưởng
- Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục. Làm tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Coi hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi công cộng.
- Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi hút thuốc lá ở nơi công cộng và bán thuốc lá cho trẻ em được quy định tại Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Điều 16, Khoản 1).
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân không thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
5. Công tác kiểm tra và báo cáo
- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị trường học (kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất). Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hút thuốc lá trong trường học. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng bộ phận sau từng đợt kiểm tra để có những chỉ đạo kịp thời.
- Thực hiện báo cáo nhanh, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan về Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng đối với những trường hợp xảy ra tại đơn vị để được chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
          - Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
          - Hướng dẫn các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và trực thuộc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên trong trường.
          - Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
          - Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào dịp tổng kết năm học.
          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
          - Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên trong trường.
          - Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
          - Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Công tác học sinh, sinh viên) vào dịp tổng kết năm học.
          3. Các cơ sở giáo dục
          - Đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”.
          - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhà giáo, công nhân viên và học sinh trong trường.
          - Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý trực tiếp vào dịp tổng kết năm học.
          Trên đây là kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, đề nghị các phòng ban trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Vụ CTHSSV;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng CM thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDDT&CTHSSV.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Quang Khánh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 1977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40396

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697520