Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Thứ tư - 30/10/2013 21:41
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014
UNND TỈNH YÊN BÁI
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 45 /KH-SGDĐT Yên Bái, ngày  31   tháng 5  năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014

 
 
 
 

Căn cứ các Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
          Căn cứ Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Việc thực hiện BDTX  phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đạt được hiệu quả thiết thực.
          II. ĐỐI TƯỢNG
Tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
          III. NỘI DUNG
          1. Khối kiến thức bắt buộc:
          1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học,  khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên.
          - Bồi dưỡng về chính trị, nhiệm vụ, kế hoạch năm học : 10 tiết
          - Bồi dưỡng chuyên môn: 20 tiết
          (Căn cứ vào các nội dung do Bộ GD&ĐT tổ chức trong năm hè 2013 và trong năm học 2013-2014, sở sẽ tiến hành bồi dưỡng cho từng cấp học)
          1.2. Nội dung bồi dưỡng 2
          Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (báo gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện), khoản 30 tiết/năm học/giáo viên. Cụ thể
          1.2.1 Giáo dục Mầm non:
           Tổng thời gian 30 tiết.
         - Giáo dục mầm non của địa phương: 12  tiết
         - Thực hiện chương trình GDMN:  18 tiết
          1.2.2. Giáo dục Tiểu học
           Tổng thời gian: 30 tiết
         - Thực hiện dạy học 2 buổi /ngày: 8 tiết
         - Đổi mới cách dạy và cách học các môn học ở tiểu học: 12 tiết.
         - Mô hình trường tiểu học mới: 10 tiết
         1.2.3. Giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông:
          Tổng thời gian 30 tiết/môn/cấp học.
         - Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi /ngày: 6 tiết
          - Bồi dưỡng chuyên đề theo môn học: 8 tiết
          - Ứng dụng CNTT trong dạy học: 8 tiết;
          - Giáo dục hòa nhập: 8 tiết
          1.2.4. Giáo dục thường xuyên:
          Tổng số tiết bồi dưỡng: 30 tiết/môn.
          - Bồi dưỡng dạy học, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng: 10 tiết
          - Bồi dưỡng đổi mới PPDH có sự hỗ trợ của CNTT: 10 tiết
          - Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho người lớn: 10 tiết
          2. Khối kiến thức tự chọn: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên khoản 60 tiết/năm học/giáo viên.
          Trong 4 mô đun tự chọn/năm học của giáo viên. Các trường lựa chọn 01 môn đun là nội dung bồi dưỡng chung cho tất cả giáo viên của trường. Chỉ đạo các tổ chuyên môn lựa chọn 01 mô đun là nội dung bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ. 02 mô đun còn lại do mỗi giáo viên tự chọn để bồi dưỡng.
IV. HÌNH THỨC
1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. Thông qua bồi dưỡng tập trung (chỉ áp dụng đối với những lớp bồi dưỡng cần thao tác thực tế, và phải làm thực hành cho mọi học viên tham gia hoặc các lớp bồi dưỡng có cấp chứng chỉ, các lớp bồi dưỡng đặc thù);nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
3. Bồi dưỡng thông qua các hội nghị trực tuyến qua mạng (qua Website, diễn đàn: Các đơn vị cần chủ động tải đầy đủ các văn bản, tài liệu, bài giảng điện tử e-leaning, băng hình, các bài giảng tập huấn của sở GD&ĐT hoặc đưa sản phẩm bồi dưỡng của từng đơn vị lên trang bồi dưỡng thuộc Cổng thông tin điện tử (website) Sở GD&ĐT Yên Bái http://yenbai.edu.vn/boiduong.
 Việc trao đổi thông tin, giải đáp các vướng mắc giữa báo cáo viên, đơn vị tổ chức bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện qua các diễn đàn (Forum) trên Cổng thông tin điện tử hoặc qua nhóm email.
          V. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
           Tài liệu phục vụ BDTX, thực hiện theo điều 6 qui chế. Riêng tài liệu phục vụ BDTX nội dung 3 năm học 2013-2014 Bộ GD&ĐT sẽ phát hành để phục vụ BDTX, lúc đó căn cứ thực tế sở sẽ có hướng dẫn cụ  thể.
          VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX
1. Thực hiện theo đúng các điều từ điều 12-15 thuộc chương III của Qui chế BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hình thức đánh giá: Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái quyết định lựa chọn hình thức đánh giá kết quả BDTX giáo viên trong toàn tỉnh:  Sử dụng hình thức đánh giá theo điểm b khoản 1 điều 13 qui chế này.
          3. Các nội dung bồi dưỡng được đánh giá theo thang điểm 10 (có thể cho điểm lẻ 0,5).
            Lưu ý: Đối với các Mô đun tự chọn: Kết quả đánh giá là điểm bình quân của 4 Mô đun thực hiện trong năm học. Đánh giá kết quả từng Mô đun theo quy trình: CBQL, giáo viên tự đánh giá, Tổ chuyên môn đánh giá, Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá.
          - Kết quả xếp loại: Điểm của nội dung (bắt buộc và tự chọn) có giá trị như nhau, kết quả xếp loại là điểm trung bình cộng của 3 nội dung bồi dưỡng để xếp loại hoàn thành chương trình BDTX của năm học của giáo viên.
          - Các đơn vị trường phải thực hiện việc lưu trữ, bảo quản đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đánh giá xếp loại BDTX  giáo viên thuộc đơn vị theo qui định để phục vụ cho việc thanh thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền.
          4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
          + Đối với các đơn vị nhà trường: Sau khi có kết quả đánh giá BDTX của từng giáo viên. Hiệu trưởng sẽ có Quyết định công nhận kết quả BDTX giáo viên thuộc đơn vị và lập tờ trình (kèm theo danh sách giáo viên) đề nghị phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận theo qui định tại điều 15 của qui chế.
          + Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tờ trình của các đơn vị trực thuộc để cấp giấy chứng nhận đối với CBQL, giáo viên THPT, GDTX hoàn thành chương trình BDTX sau khi kết thúc năm học.
          + Các Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ tờ trình của các đơn vị trực thuộc để cấp giấy chứng nhận đối với CBQL, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (bao gồm cả các trường PTDTNT-THCS huyện) hoàn thành chương trình BDTX sau khi kết thúc năm học.
          5. Lưu ý:
          - Các trường THPT, các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT lập danh sách giáo viên thuộc đơn vị (theo mẫu gửi kèm), gửi về sở GD&ĐT ( phòng GDTrH) qua Email phonggdtrh@yenbai.edu.vn. Bản chính gửi qua đường công văn. Hạn cuối cùng 30/5/2014.
          - Các trường mầm non, tiểu học, THCS ( kể cả các trườngPTDTNT-THCS huyện, trung tâm hỗ trợ PTGDHNTKT) lập danh sách giáo viên thuộc đơn vị (theo mẫu gửi kèm), gửi về phòng  GD&ĐT qua Email của các phòng GD&ĐT, bản chính gửi qua đường công văn. Hạn cuối cùng 30/5/2014.
          - Mẫu giấy chứng nhận: Nội dung theo đúng mẫu đã gửi các đơn vị, hình hình thức đảm bảo theo mẫu chung của giấy CN.
           VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Sở; chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn, cung ứng tài liệu BDTX giáo viên đối với nội dung bồi dưỡng 2.
- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên để BDTX giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên theo hình thức tập trung (nếu có).
- Tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.
- Cấp giấy chứng nhận cho giáo viên (trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) hoàn thành chương trình BDTX theo qui định.
- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.
2. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức triển khai thực hiện BDTX theo kế hoạch của phòng, sở;
- Hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên để BDTX giáo viên trung học cơ sở, tiểu học và mầm non theo hình thức tập trung (nếu có).
- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.
- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định ( trước 10/5/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Cấp giấy chứng nhận cho giáo viên (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) hoàn thành chương trình BDTX theo qui định.
3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở
- Tổ chức triển khai thực hiện BDTX theo kế hoạch của trường (trung tâm), sở;
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định ( trươc ngày 10/5/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
4. Trách nhiệm của giáo viên
- Nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX và của nhà trường.
- Hoàn thành đầy đủ thời lượng bồi dưỡng đối với từng nội dung bồi dưỡng theo qui định.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
       Nhận được kế hoạch này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức và triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng GDTrH-ĐT 3853731) để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Cục Nhà giáo và CBQLCSGD;
- UBND tỉnh;                                                                               
 
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
 Đặng Quang Khánh
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Sở GD & ĐT Yên bái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37831

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1694955