Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Ky luat 08 hoc sinh vi pham dieu le truong PT

Thứ năm - 13/02/2014 23:32
ky luat hoc sinh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Nguyễn Hữu Ngọc Anh – học sinh lớp 10D2 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Đuổi học một tuần lễ, bắt đầu từ ngày 13/01/2014 đến ngày 19/01/2014.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, đánh nhau với bạn gây mất đoàn kết, đã bị cảnh cáo trước toàn trường theo quyết định số: 24/QĐ-THPTTB ngày 23/12/2013 của phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Thác Bà;
 
Điều 2: Học sinh Nguyễn Hữu Ngọc Anh phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D2, Các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                       
                          Đỗ Thị Hoa


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Nguyễn Việt Anh – học sinh lớp 10D2 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Đuổi học một tuần lễ, bắt đầu từ ngày 13/01/2014 đến ngày 19/01/2014.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, vi phạm điều lệ trường phổ thông, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục;
 
Điều 2: Học sinh Nguyễn Việt Anh phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D2, Các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                       
                          Đỗ Thị Hoa
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Lê Minh Tân – học sinh lớp 12A1 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Cảnh cáo trước toàn trường.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, vi phạm điều lệ trường phổ thông, đánh nhau với bạn gây mất đoàn kết;
 
Điều 2: Học sinh Lê Minh Tân phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                       
                          Đỗ Thị Hoa
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Lã Phương Nam– học sinh lớp 10D1 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Cảnh cáo trước toàn trường.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, vi phạm điều lệ trường phổ thông;
 
Điều 2: Học sinh Lã Phương Nam phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1, các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                       
                          Đỗ Thị Hoa
 
 
 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Phạm Tiến Quân– học sinh lớp 10D1 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Cảnh cáo trước toàn trường.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, vi phạm điều lệ trường phổ thông;
 
Điều 2: Học sinh Phạm Tiến Quân phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1, các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                        
                          Đỗ Thị Hoa
 
 
 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Nguyễn Văn Hoàng– học sinh lớp 10D1 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Cảnh cáo trước toàn trường.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, vi phạm điều lệ trường phổ thông;
 
Điều 2: Học sinh Nguyễn Văn Hoàng phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1, các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                       
                          Đỗ Thị Hoa
 
 
 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Bùi Ngọc Sơn– học sinh lớp 10D1 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Cảnh cáo trước toàn trường.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, vi phạm điều lệ trường phổ thông;
 
Điều 2: Học sinh Bùi Ngoc Sơn phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1, các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                       
                          Đỗ Thị Hoa
 
 
 


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                         Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc             
Số:    /QĐ-THPTTB                                       Thác Bà, ngày 07  tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật học sinh vi phạm điều lệ trường THPT
Năm học 2013 - 2014
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
 
            Căn cứ thông tư số: 08/TT ngày 21/3/1988 của bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường PT;
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo;
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của cấp trên về công tác học sinh, sinh viên;
          Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật học sinh của trường THPT Thác Bà ngày 06/ 01/ 2014;
Xét tính chất, mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của hội đồng kỷ luật nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay thi hành kỷ luật đối với em Nguyễn Hào Quang – học sinh lớp 10D1 Trường THPT Thác Bà với hình thức kỷ luật: Đuổi học một tuần lễ, bắt đầu từ ngày 13/01/2014 đến ngày 19/01/2014.
          Lý do: Ý thức tổ chức kỷ luật yếu, vi phạm điều lệ trường phổ thông, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục;
 
Điều 2: Học sinh Nguyễn Hào Quang phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu còn tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành;
 
Điều 3:  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1, Các bộ phận có liên quan và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2014.
 
     Nơi nhận:
- Như điều 3 ( thực hiện );
- Gia đình học sinh;
- Lưu : VT, HĐKLHS.
                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                   PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
 
 
 
 
                       
                          Đỗ Thị Hoa
 
 

Tác giả bài viết: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT
Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 888

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37884

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1695008