Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Kế hoạch thực hiện pháp chế năm học 2015 - 2016

Thứ sáu - 16/10/2015 10:09
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT THÁC BÀ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:    /KH-THPT TB   
                                                                                       Thác Bà, ngày 25tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 
NĂM HỌC 2015 - 2016
 
I. NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN 
    - Thực hiện Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.
- Căn cứ Công văn số 4099/BGDĐT-GDDT ngày 05/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
- Căn cứ Công văn số 591/SGDĐT-GDTrH ngày 4 tháng 9năm 2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTrH .
- Thực hiện Hướng dẫn số: 634/SGD&ĐT-VP ngày 18/9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016
- Căn cứ kế hoạch số …. /KH-THPT ngày ... tháng 9 năm 2015 về thực hiện nhiêm vụ giáo dục năm học 2015 -2016 của trường THPT Thác Bà.
 
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015
1.   Các văn bản luật, dưới luật đã tuyên truyền.
- Các văn bản luật: Nhà trường đã tổ chức  tuyên truyền  phổ biến giáo dục được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Luật giáo dục 2005 và các văn bản sửa đổi Luật Giáo dục qua các năm; Luật Dân sự, Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2013, Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Hình sự, Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Pháp luật về Thuế; Luật An toàn Giao thông; Luật phòng chống ma tuý; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật cư trú; Luật Bảo hiểm…
- Các văn bản dưới luật : Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Giáo dục và các văn bản pháp luật về giáo dục; Thông tư 90/SGD&ĐT-TCCB ngày 20/02/2009 về việc hướng dẫn tạm thời đánh giá xếp loại giáo viên trong các trương Mầm non, Phổ thông và các Trung tâm; Công văn số 5715/BGDĐT-GDDT ngày 21/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với công tác giáo dục dân tộc;  Công văn số Số:  418/SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTrH ngày 9 tháng 8 năm 2014.…
2. Số lượng người tuyên truyền và đối tượng tuyên truyền :
Để thực hiện việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  được sau rộng, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Giáo viên giảng dạy  GDCD, các giáo viên chủ nhiệm và toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên đều phải có nghĩa vụ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường. 
Cụ thể: Số lượng người tuyên truyền: 65 người
            Đối tượng tuyên truyền: 761 người
Ngoài ra nhà trường còn giao nhiệm vụ cho toàn thể các em học sinh trong nhà trường sau khi học tập các nội dung về pháp luật phải có nghĩa vụ là những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng.
3. Hình thức tuyên truyền: 
Căn cứ vào nội dung của các văn bản luật, văn bản dưới luật cần tuyên truyền, Nhà trường đã sử dụng các hình thức tuyên truyền tuỳ thuộc vào từng đội tượng tuyên truyền như sau:
a. Đối với đối tượng là cán bộ giáo viên, công nhân viên:
  Nhà trường sử dụng hình thức tuyên truyền thông qua các buổi học tập chính trị và các hoạt động tập thể như họp hội đồng, họp chuyên môn, họp đoàn thể, chào cờ đầu tuần, các buổi ngoại khoá
b. Đối với học sinh:
 Nhà trường đã sử dụng rất nhiều các hình thức như:
- Thông qua giảng dạy theo phân phối chương trình môn GDCD.
- Thông qua giảng dạy lồng ghép vào các môn học.
- Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Thông qua hoạt động hướng nghiệp.
- Thông qua hoạt động giáo dục Quốc phòng an ninh.
- Thông qua các hoạt động văn nghệ đầu tuần bằng việc xây dựng các tiểu phẩm. Trong năm qua, Đoàn trường đã xây dựng được 10 tiểu phẩm với các nội dung tuyên truyền về: Luật phòng chống ma tuý, Luật an toàn giao thông, Luật bảo vệ môi trường, Luật giáo dục, Luật phòng chống bao lực gia đình…
4. Đánh giá chung: 
Trong năm học vừa qua, được sự chỉ đạo và hướng đẫn của Sở giáo dục và các cơ quan liên nghành nên việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhà trường về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Ý thức tuân thủ pháp luật của các Cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh trong Nhà trường đã được nâng  lên. Người học đã biết vân dụng sự hiểu biết về pháp luật để tự bảo vệ cho mình, cho người khác và cho xã hội. Từ đó, việc vi phạm pháp luật giảm…
Song bên cạnh đó còn có những nhược điểm do thiếu các văn bản pháp luật mới, thiếu tài liệu tham khảo, người tuyên truyền chưa đúng chuyên môn, thời gian thực hiện không nhiều và nhận thức của một bộ phận nhỏ người học nên hiệu quả của việc tuyên truyền chưa đạt  kết quả như mong muốn.
5. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị:
Trong  năm qua, nhà trường đã được trang bị các phương tiện tuyên truyền như các dụng cụ tăng âm, loa đài, máy tính, máy chiếu, các phương tiện tuyên truyền về An toàn giao thông… phần nào đã góp phần rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền.
    III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2015-2016
Năm học 2015 – 2016 là năm đất nước ta tiếp tục xây dựng và phát triển trong tình hình thế giới có nhiều biến đổi. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đất nước ta đã ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, đã trở thành thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc. Đất nước Việt Nam đang vươn mình ra thế giới, thời cơ và thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường, tình hình chính trị và quân sự trên thế giới có nhiều biến động, những luồng văn hoá mới, những tệ nạn xã hội đang có những ảnh hưởng trực tiếp tới thế hệ thanh niên hiện nay.
Đây cũng là năm toàn ngành giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Tiếp tục thực hiện phong trào phòng chống HIV/AIDS, bạo lực học đường và tiếp tục thực hiện phong trào “Học sinh với văn hoá học đường”.
Năm học 2015 - 2016 trường THPT Thác Bà có 65 CBGV-CNV và 791 học sinh.
 
VI - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
 Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường có hiệu quả cần tập chung vào các văn bản luật điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh trong nhà trường cụ thể như sau:
1.     Đối với cán bộ, nhà giao, người lao động:
-       Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Giáo dục và các văn bản pháp luật về giáo dục.
-       Tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp năm 2013; Luật Dân sự sửa đổi năm 2015, Các nội dung cơ bản trong Dự thảo Luật Hình sự sửa đổi năm 2015;Luật Phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật bình đẳng giới; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật thuế thu nhập cá nhân; Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo…Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 về tăng cường công tác phòng chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015; Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết số 10/NQTU ngày 19/8/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2015; Quyết định số 3538/QĐ-BGD ĐT ngày 09/09/2014 về Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015; Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo…
- Các nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy chế của đơn vị Tuyên truyền về các cuộc vận động như cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không" trong ngành giáo dục, cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"…
-       Các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 20154-20165 của Sở Giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy chế của đơn vị.
2. Đối với người học 
- Tuyền truyền về Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 .
- Tuyên truyền các nội dung cơ bản như: Quyền và nghĩa vụ của công dân; lý luận cơ bản về  pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật.
- Quán triệt các quy định pháp luật liên quan đến học tập, rèn luyện của học sinh,  trong đó tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ của người học, thi cử, khen thưởng, kỷ luật…
- Thực hiện lồng ghép tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luật đối với môn Giáo dục công dân về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp với học sinh THPT.
 
VI. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Mục tiêu
- Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật có liên quan tới cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh, tạo điều kiện cho mọi công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật.
- Tạo sự chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật,
- Nâng cao chất lượng dạy và học các môn học Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh.
2. Chỉ tiêu phấn đấu
- 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt chủ truơng chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của nghành, các quy định của địa phương.
100% học sinh được học các môn học theo đúng PPCT trong đó lồng ghép giáo dục pháp luật.
- 100% học sinh được học tập nội quy học sinh, được phổ biến về “quy tắc ứng xử” trong nhà truờng.
100% học sinh được phổ biến Quyết định số 3538/QĐ-BGD ĐT ngày 09/09/2014 về Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015
- 100% được tham gia vào các hoạt động tập thể của nhà trường như chào cơ đầu tuần, ngoại khoá.
 - 80% các chi đoàn xây dựng các tiểu phẩm tuyên về các hoạt động bảo vệ ANTQ, ATGT, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội…
 
V.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
a. Biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn GDCD:
- Bổ xung, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật trong nhà trường. Sưu tầm đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và danh sách pháp luật. Đặc biệt là các văn bản pháp luật mới, có liên quan trực tiếp tới người học.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo PPCT bộ môn.
- Kiểm tra, đánh giá việc dạy học môn GDCD, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn, đưa vào tiêu chí đánh giá  thi đua  đối với cán bộ viên chức và học sinh.
- Tập trung vào các nội dung cơ bản như quyền và nghĩa vụ của công dân; lý luận cơ bản về pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp từng cấp học
- Quán triệt các quy định pháp luật liên quan đến học tập, rèn luyện của từng đối tượng
  b. Đẩy mạnh hoạt động PBGDPL đối với CB, GV, NV:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, BGH đối với việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục, pháp luật, từng bước nâng cao ý thực chấp hành của CB,GV,NV và học sinh trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, có kế hoạch cho giáo viên đi học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
- Xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật.
- Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai các hình thực phổ biến GDPL, tăng cường thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc
- Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể của nhà trường, địa phương với cơ quan tư pháp, cơ quan công an về công tác PBGDPL.
- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn 
          c. Về đội ngũ dạy chương trình môn GDCD : Cần được tham gia tập huấn, bồi dưỡng hàng năm.
 
IV - KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
TG Đối tượng TT Nội dung tuyên truyền Địa chỉ tích hợp Người thực hiện Bổ sung
Tháng 8 Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh - Lý luận cơ bản cơ bản về pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật.
- Nội quy học sinh.
- Công văn số 4509/BGDĐT-GDDT ngày 04/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
- Công văn số 591/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTrH ngày 4 tháng 9năm 2015
- Các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở giáo dục và Đào tạo, nội quy, quy chế của đơn vị.
- Công văn số: 630/SGDĐT-TTr của Sở giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác
kiểm tra năm học 2015 - 2016
- Nghị quyết TW 8 khóa XI về về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Luật ATGT
- Học chính trị
- Họp hội đồng giáo dục.
- Chào cờ đầu tuần.
- Sinh hoạt lớp
 
Ban Giám hiệu. GVCN Đoàn trường  
Tháng 9 Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh - Nghị quyết số 10/NQTU ngày 19/8/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2015…
- Thông tư số 21/2008/TT- BGDDT về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng.
- Quyết định về việc dạy thêm, học thêm trên điạ   bàn tỉnh Yên Bái.
- Luật Cư trú
- Luật ATGT
- Họp hội đồng giáo dục.
- Chào cờ đầu tuần.
- Sinh hoạt lớp.
- Môn GDCD
 
 Ban Giám hiệu.
Gv GDCD
GVCN lớp.
 
 
 
 
Tháng 10 Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh - Luật Hôn nhân Gia đình
- Luật Phòng chống bạo lực Gia đình
- Luật bình đẳng giới.
- Luật ATGT
- Luật bảo hiểm.
 
 
- Họp hội đồng giáo dục.
- Chào cờ đầu tuần.
- Sinh hoạt lớp
- Hoạt động NGLL.
- Môn GDCD
Ban Giám hiệu   GVCN lớp
Gv GDCD
GV NGLL
 
Tháng 11  Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh - Tuyên truyền về ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11
- Các quyết định về tiêu chuẩn nghề giáo viên tiểu học và mầm non, THPT, quy định về đạo đức nhà giáo.
- Các Thông tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng.
- Luật Giáo dục 2005.
- Luật ATGT
- Luật thuế thu nhập cá nhân. và các văn bản pháp luật thuế.
- Họp hội đồng giáo dục.
- Chào cờ đầu tuần.
- Sinh hoạt lớp
- Hoạt động NGLL.
- Môn GDCD
Ban Giám hiệu
GVCN lớp
  Gv GDCD
   GV NGLL
 
Tháng 12 Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh - Luật Nghĩa vụ quân sự.
- Luật phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội
- Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 về tăng cường công tác phòng chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015- Luật phòng chống tham nhũng
- Luật ATGT.
- Luật thuế thu nhập cá nhân. và các văn bản pháp luật thuế.
- Họp hội đồng giáo dục.
- Chào cờ đầu tuần.
- Sinh hoạt lớp
- Hoạt động giáo dục QPAN
- Môn GDCD
Ban Giám hiệu
GVCN lớp
Gv GDCD
Gv NGLL
Gv QPAN
 
 
Tháng 1  Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh - Hiến pháp 2013
- Luật ATGT
- Luật Di sản Văn hoá
- Quyết định số 3538/QĐ-BGD ĐT ngày 09/09/2014 về Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015
 
- Họp hội đồng giáo dục.
- Chào cờ đầu tuần.
- Môn GDCD
- Sinh hoạt lớp
- Hoạt động NGLL
Ban Giám hiệu
GVCN lớp
Gv GDCD
Gv NGLL
 
 
Tháng 2 Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh -  Luật ATGT
-  Luật Thanh niên
-  Luật Dân sự sửa đổi năm 2015, Các nội dung cơ bản trong Dự thảo Luật Hình sự sửa đổi năm 2015
- Họp hội đồng giáo dục.
- Chào cờ đầu tuần.
- Sinh hoạt lớp
- Môn GDCD
- Hoạt động NGLL
Ban Giám hiệu
GVCN lớp
Gv GDCD
GV NGLL
 
 
Tháng 3  Học sinh -      Luật ATGT.
-      Bộ luật Lao động
-      Các nội dung cơ bản trong Dự thảo Luật Hình sự sửa đổi năm 2015
- Chào cờ đầu tuần.
- Môn GDCD
- Sinh hoạt lớp
- Hoạt động
NGLL
Gv GDCD
GV NGLL
Gv Hướng nghiệp
 
Tháng 4  Học sinh - Luật thuế thu nhập cá nhân. và các văn bản pháp luật thuế.
-  Một số văn bản PL quốc tế
- Môn GDCD
- Sinh hoạt lớp
- Hoạt động
NGLL
Gv GDCD
GV NGLL
 
 
    
    Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học  2015 - 2016. Trường Thác Bà kính mong được sự quan tâm chỉ đạo của  Sở GD&ĐT Yên Bái  về công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ năm học.
 

Nơi nhận:                                                                                            

- Sở GD&ĐT Yên Bái;
- Các tổ chức trong nhà trường;
- Lư­­u: VT, VP.
 
 
 
HIỆU  TRƯỜNG
 
 
 
 
 
MA QUANG THUỶ
 
 
                                                                                                                        
          
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1900

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40319

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697443