Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuật



Xem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

KH Bồi dưỡng thường xuyên 2016 - 2017

Thứ hai - 10/10/2016 20:35
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI
          TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
  
                  Số: …./ KH- BDTX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   
Thác Bà, ngày  01  tháng 09  năm 2016
                                              
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên
Năm học: 2016-2017
 
Căn cứ các Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông ; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016 -2017;  Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 20/07/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 -2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Công văn hướng dẫn số: 610/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với GDTrH
             Trường THPT  Thác Bà xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2016 – 2017
 như sau:
1. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên
 Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
 Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Đối tượng bồi dưỡng
 Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
3. Nội dung:
           a.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
           Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
           b.Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
           Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng theo dự án.
            c. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
     Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng.
Trường chọn modun 1: Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT
-         Tổ chuyên môn chọn modun chung
-         Cá nhân tự chọn 2 modun
          4. Thời lượng: Tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học là 120 tiết.
5. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên: Thực hiện qua 3 hình thức: tự học, học tập trung, học tự xa, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường,trong đó:
+ Bồi dưỡng tập trung (do Sở GD&ĐT , Trường tổ chức) để thực hiện nội dung 1 và 2
+ Cá nhân tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung 3;
+ Sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức.
          6. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
a. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
b. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
 + Hình thức đánh giá kết quả BDTX
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
+ Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
  + Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
c. Xếp loại kết quả BDTX
 + Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
+ Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
+ Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
 
 7. Hồ sơ:
     Cá nhân:
- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;
- Kế hoạch cá nhân;
- Tài liệu theo từng nội dung quy định
- Giấy chứng nhận kết quả BDTX
Tập thể:
- Kế hoạch BDTX của trường
- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng
- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.
    8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
+  Trách nhiệm của Trường
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của  nhà trường
- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn và cá nhân
- Quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các tổ chuyên môn. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên
- Hợp đồng đối với các cơ sở giáo dục hoặc giao nhiệm vụ cho cán bộ cốt cán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ BDTX cho giáo viên theo hình thức tập trung (nếu có).
- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.
- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo
+ Trách nhiệm của tổ chuyên môn, giáo viên, ban TTND
- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường trước ngày 10/11/2016.
            - Phê duyệt kế hoach BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTXGV ;đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra chất vấn trực tiếp đối với các giáo viên trong tổ
- Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, sau mỗi giai đoạn tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên (theo sổ BDGV), tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu
- Mọi giáo viên đều phải có kế hoạch tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường và của tổ chuyên môn.
- Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên, các tổ chuyên môn về thực hiện công tác BDTXGV
 
 VI. Kế hoạch bồi dưỡng cụ thể:
  
 
Tháng Nội dung Thành phần Người thực hiện
8/2016 - Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn của Sở giáo dục và đào tạo, các lớp bồi dưỡng chính trị của huyện Yên Bình
- Học tập Chỉ thị,  nhiệm vụ năm học
- Lập kế hoạch BDTX, đăng ký ND BDTX
- Tự bồi dưỡng
- Trao đổi thống nhất các chuyên đề dạy học.
- Cán bộ giáo viên, nhân viên
- Giáo viên
- Sở GD&ĐT
- Ban Tuyên Giáo Yên Bình
- BGH
- Cán bộ giáo viên, nhân viên
9/2016 - Bồi dưỡng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
- Xây dựng KH dạy thêm
- Hoàn thành phê duyệt kế hoạch BDTXGV, TCM.
- Thống nhất nội dung ôn tập lớp 12 theo cấu trúc đề mới.
- GVCN lớp.
- BGH, TTCM
- BGH, TTCM
- Tổ cốt cán của trường, Hội đồng KH
10/2016 - Bồi dưỡng thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng
- GV lập kế hoạch BDTX
- Trao đổi thống nhất các chuyên đề dạy học
- Toàn bộ giáo viên
- Giáo viên
- Tổ cốt cán của trường
- Giáo viên
11/2016    - Tự bồi dưỡng
- Trao đổi thống nhất các chuyên đề dạy học
 
- Giáo viên
 
- BGH, TCM
12/2016 - Hội thảo chuyên đề đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá
- Giao lưu, dự giờ học hỏi kinh nghiệm.
- Hoàn thành SKKN, chấm SKKN
- Trao đổi thống nhất các chuyên đề dạy học
- Toàn thể giáo viên
- Giáo viên được phân công
- BGH, TTCM
GVDG
- Mời chuyên viên sở GD&ĐT
- BGH, TCM
- BGH, TTCM
- GV, Hội đồng KH
1/2017 - Bồi dưỡng kỹ năng soạn giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
Tự bồi dưỡng
- Trao đổi thống nhất các chuyên đề dạy học
- Toàn thể giáo viên - Tổ cốt cán của trường
2/2017 - Giao lưu, dự giờ học hỏi kinh nghiệm trường THPT
- Trao đổi thống nhất các chuyên đề dạy học
- Giáo viên được phân công
 
- BGH, TCM
3/2017 - Tự bồi dưỡng
- Trao đổi thống nhất nội dung ôn thi TN
- Giáo viên
 
- Giáo viên, TCM
- Tổ cốt cán của trường
- Chuyên môn, CĐ, Đoàn TN
4/2017 - Học tập Quy chế thi  TN, thông tư 58
- Tự bồi dưỡng
- GV, TCM báo cáo kết quả bồi dưỡng, thẩm định BC ở tổ CM
- Giáo viên
- BGH, TTCM
- Tổ cốt cán của trường
5/2017 - Nghiệm thu, đánh giá kết quả BDTX của GV
Tổng kết, đánh giá công tác BDTX năm học 2016 – 2017(trước ngày 15/5/2017).
- Hội đồng KH
- Toàn thể Hội đồng nhà trường
- BGH, HĐKH,  
Tổ cốt cán của trường
- CBGV, NV
 
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT( báo cáo);                                                                
- Hiệu trưởng, các P.Hiệu trưởng;                                                                     
- Các tổ chuyên môn;Ban thanh tra;                                                                                   
- Lưu VT.                                                                                                
                                                                                                   Ma Quang Thuỷ

Tác giả bài viết: BCM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1895

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40314

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697438