Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN Năm học: 2017 - 2018

Chủ nhật - 29/10/2017 10:15
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN Năm học: 2017 - 2018
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
TỔ LÝ- TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
Thác Bà, ngày    tháng 9  năm 2017
 
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học: 2017 - 2018
 
I. NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN
Thực hiện Chỉ thị số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 -2018; 
Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2017 -2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Công văn hướng dẫn số: 797/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với GDTrH
Căn cứ kế hoạch số ... /KHTHPT ngày .... tháng 9 năm 2017 Kế hoạch thực hiện nhiêm vụ giáo dục năm học 2017 - 2018 của trường THPT Thác Bà.
Căn cứ kế hoạch số ... /KHTHPT ngày .... tháng 9 năm 2017 Kế hoạch thực hiện nhiêm vụ chuyên môn năm học 2017 - 2018 của trường THPT Thác Bà.
Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh năm học 2017 – 2018.
Căn cứ biên bản họp tổ Lý - Tin ngày 03 tháng 8 và ngày 14 tháng 09 năm 2017. Tổ Lý - Tin xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 như sau:
 
II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA TỔ
1. Sơ lược về tổ:
- Tổ Lý- Tin , trường THPT Thác Bà được thành lập năm 2010, đảm nhận nhiệm vụ giáo dục THPT, giảng dạy môn Vật lý, Tin học.
- Tổ chức biên chế của tổ: Tổng số CBNV: 07     (Nam: 2, Nữ :5 )
- Tổng số đảng viên: 5
- Tổng số đoàn viên công đoàn: 7
- Tổng số đoàn viên TNCS HCM: 3
- Chất lượng đội ngũ:   + Đại học: 7
- Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.
+ Đoàn kết nội bộ, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
+ Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.
+ Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành. Có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp trường, có nhiều giáo  viên chủ nhiệm giỏi, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp.
+ Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Khó khăn:
+ Trên 75% giáo viên trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ; Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn: có đ/c còn đang ở tập thể, nhà riêng ở xa trường...
+Trình độ giáo viên tương đối đồng đều song còn có hạn chế về phương pháp và kiến thức chuyên môn.
+ Đa số giáo viên làm công tác kiêm nhiệm: 5/7 đ/c.
+ Trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.
 
2. Các thành tích đã đạt được qua các năm:
STT NĂM DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC
1 2009 Tập thể lao động xuất sắc tại Quyết định số 24 QĐ/Sở GD&ĐT ngày 24 tháng 1 năm 2010
2 2010 Tập thể lao động xuất sắc tại Quyết định số 1236 QĐ/Sở GD&ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2010
3 2017 Tập thể lao động tiên tiến tại Quyết định số 432/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 07 năm 2017
 
3. Đăng kí danh hiệu thi đua tổ năm học 2017 - 2018
- Danh hiệu thi đua của tổ: TT lao động tiên tiến.
- Giáo viên giỏi cấp trường, tỉnh:
Tổng số đăng ký : 01  trong đó:        + Giáo viên giỏi cấp trường: 01
                                                   + Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 0
- Danh hiệu thi đua của các cá nhân:
Stt Họ và tên Danh hiệu đạt được 2015 -2016 Danh hiệu đăng ký thi đua
GVG cấp trường GVG cấp tỉnh CSTĐCS CCXS LĐTT
1 Đỗ Thị Kim Phương LĐTT         x
2 Trần Thị Kim Dung LĐTT         x
3 Dương Thị Thu Hà LĐTT         x
4 Nguyễn Mạnh Toán LĐTT x   x x x
5 Nguyễn Văn Tiến LĐTT         x
6 Lê Thị Hằng Nga LĐTT       x x
7 Trần Thị Tuyết Nhung LĐTT         x
  Tổng   1   1 2 8
 
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC TRONG NĂM.
1. Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên:
1.1. Kết quả đã đạt được năm học 2016 - 2017:
STT Môn TS XL công chức XL giáo viên Ghi chú
XS Khá Đạt T K TB
1 Vật lý 4 1 3 0 1 3 0  
2 Tin học 4 1 3 0 1 3 0  
Tổng 8 2 6 0 2 6 0  
 
1.2. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2016 – 2017:
STT Môn TS XL công chức XL giáo viên Ghi chú
XS Khá Đạt T K TB
1 Vật lý 4 1 3 0 1 3 0  
2 Tin học 3 1 2 0 1 2 0  
Tổng 7 2 5 0 2 5 0  
 
1.3. Biện pháp:
1.3.1. Tư tưởng chính trị:
- Thực hiện nghiêm túc NQ 29/ NQ-TW về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008); quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT theo thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.
- Thực hiện nghiêm túc Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017; nghị quyết TW 4 khóa XII và chỉ thị 05-CT/TW
- Giáo dục cho CBGV có lập trường quan điểm vững vàng, nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ người giáo viên trong thời đại mới.
- 100% thành viên chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, luật Giáo dục, điều lệ trường PT. 100% giáo viên phấn đấu đạo đức tốt, luôn có ý thức giữ gìn nhân cách nhà giáo, có lối sống lành mạnh, trong sáng, có ý thức cao trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực
- 100% giáo viên trung thực trong công tác, hết lòng vì HS thân yêu, quan hệ đúng mực với phụ huynh HS
- 100% giáo viên có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác ; tinh thần phê bình và tự phê bình : Luôn có ý thức học tập bổ sung kiến thức chuyên môn, ứng dụng CNTT trong dạy học, vui vẻ và thẳng thắn trong đấu tranh phê và tự phê bình.
- 100% giáo viên cam kết thực hiện đúng luật ATGT.
1.3.2. Chuyên môn:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc
- Dạy đúng theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và của Sở GD&ĐT
- Giờ dạy: Có đầu tư chuyên môn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học để có hiệu quả chất lượng cao. Phấn đấu mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp giảng dạy định hướng theo năng lực của người học.
- Chấm điểm, vào sổ đúng quy định
- Thực hiện tốt dự giờ trong nhóm, trong tổ, mỗi giáo viên dự 2 tiết/1 tháng. Đều có góp ý kiến đánh giá kịp thời theo HD số 682/SGDĐT - GDTrH của SGD & ĐT Yên Bái
- Hồ sơ giáo án đạt từ khá trở lên: Đạt 100%
- Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, yêu cầu 100% giáo viên trong tổ tham gia Hội giảng cấp tổ
- Tạo sự chuyển biến mạnh trong kiểm tra, thi cử: Chống gian lận, thiếu khách quan, công bằng, chấm bài vào điểm chính xác, sạch đẹp. Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của người học. Đề thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao đảm bảo phân hoá trình độ HS.
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử  và bệnh thành tích trong giáo dục".
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững kiến thức sách giáo khoa ba khối. Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên để đạt chuẩn theo định hướng đổi mới
- Đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học: Soạn giáo án theo GAĐT với những bài có thể đạt hiệu quả cao; bồi dưỡng thường xuyên.
- Tham gia đầy đủ các buổi họp của nhà trường (1 buổi / tháng), sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn: 2 buổi / tháng, các nhóm ngang trao đổi nhóm ngang 1 buổi/ tuần bằng hình thức trao đổi trực tiếp, qua Truonghocketnoi. Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy và học. Tập trung phát triển kĩ năng vận dụng và giải quyết tình huống thực tế.
- Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, thiết kế bài dạy có đầu tư, rút kinh nghiệm qua từng tiết dạy.
- Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tăng cường dự giờ, tập trung vào việc nắm kiến  thức, phương pháp giảng dạy, diễn đạt, trình bày bảng, phát huy thế mạnh, hạn chế nhược điểm về các mặt.
2. Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh
Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là  một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng lớp  học và điều kiện từng địa phương  nhằm rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của  giáo viên, nhân viên và học sinh; động viên nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy và học và giáo dục trong nhà trường.
Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HSG các cấp, thi sáng tạo KHKT trẻ, thi vận dụng kiến thức liên môn ...
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm quản lý tốt sĩ số học sinh để giảm thiểu số lượng học sinh bỏ học ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
 
2.1. Về đạo đức:
a. Kết quả đã đạt được ( % ): 94,1% tốt, khá.
 
Tôt Khá Trung bình Yếu
74.6 19.5 5.2 0.7
 
b. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2017 - 2018.
 
Tôt Khá Trung bình Yếu
75 20 4.5 0.5
 
c. Các biện pháp thực hiện
Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.
Xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường.
Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức.
Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự  rèn luyện của học sinh.
Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường.
2.2. Về học tập:
a. Kết quả đã đạt được năm học 2016 - 2017 ( % ):
STT Môn G K TB Y Kém TB­
1 Vật lý 4,2% 36,7% 56,7% 2,4% 0 97,6%
2 Tin học 4,0% 66,2% 29,5% 0,4% 0 99,6%
 
 
b. Các chỉ tiêu ( % ) cần đạt trong năm học 2017 - 2018.
STT Môn G K TB Y Kém TB­
1 Vật lý 4,3% 37,0% 56,0% 2,7% 0 97,3%
2 Tin học 5,0% 67,0% 27,0 % 1,0% 0 99%
 
c. Các biện pháp thực hiện:
Chỉ đạo giáo viên tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh
Đưa ra hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh tình trạng nặng nề quá tải, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng, khai thác tối đa hiệu năng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn. Trong qua trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh,  kết hợp giữa hình thức tự luận với hình thức thi trắc nghiệm.
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phụ đạo học sinh yếu kém; ôn thi tốt nghiệp;
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi
Bồi dưỡng thi HSG, thi học sinh môn Vật lý qua mạng, Tin học trẻ không chuyên. Thi khoa học kĩ thuật ở  môn Tin.
a. Kết quả đã đạt được: 02 đề tài tham gia thi KHKT cấp THPT tỉnh.
b. Các chỉ tiêu cần đạt : Vật lý 01, Tin 01, KHKT: 01
c. Biện pháp:
Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn tốt phụ trách, trao đổi với các giáo viên trong nhóm để đạt hiệu quả cao nhất.
Lập kế hoạch, xây dựng chương trình, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh để đạt kết quả tốt.
4. Phụ đạo học sinh yếu, kém.
a. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2017- 2018.
 
Môn Số học sinh yếu kém đầu năm Số học sinh yếu kém cuối HK I Số học sinh yếu kém cuối năm
Môn Vật lý 32 20 12
 
b. Biện pháp:
- Phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy phụ đạo, kèm tại lớp trong các tiết dạy.           
- Yêu cầu kiến thức: Học sinh có kiến thức tối thiểu của môn học, đủ  kiến thức để lên lớp trên. Giáo viên chuẩn bị kĩ giáo án trước khi lên lớp.
5. Ôn thi tốt nghiệp
a. Kết quả đã đạt được: Môn Vật lý:  100%.
b. Các chỉ tiêu đỗ tốt nghiệp năm học 2017 – 2018:  Môn Vật lý: 100 %.
c. Biện pháp
Chỉ đạo các giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp  trung học  chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp; có hướng dẫn, gợi ý trả lời.
Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp  trung học phổ thông, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, chú trọng việc giúp học sinh hiểu và vận dụng kiến thức. Bên cạnh việc ôn tập trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề.
Nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau, đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12, nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập.
Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thức sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập theo quy định của Bộ. Việc sử dụng tài liệu tham khảo để hỗ trợ phương pháp dạy - học cần được cân nhắc thật cẩn thận. Trong việc tổ chức ôn tập, cần hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.
Giáo viên kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường, chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.
Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức, tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm và vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Cụ thể: Môn Vật lý – 10 buổi x 3 tiết = 30 tiết ( Đợt 1 )
6. Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm
a. Kết quả đã đạt được:
Tổng số Loại A Loại B Loại C Ghi chú
08 08 0 0  
 
b. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2017 - 2018.
Tổng số Loại A Loại B Loại C Ghi chú
07 07 0 0  
 
c. Biện pháp:
- Toàn thể  giáo viên thực hiện viết chuyên đề nghiên cứu , nội dung các chuyên đề có tính thực tiễn cao, có đầy đủ các phần theo cấu trúc đã hướng dẫn.
- Chia làm 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Đánh giá chuyên đề nghiên cứu khoa học theo đơn vị Tổ trong tháng 12/2017. Mỗi giáo viên trình bày chuyên đề: Tổ bình xét,  lựa chọn chuyên đề có chất lượng để tham gia vòng 2.
+ Giai đoạn 2: Báo cáo chuyên đề khoa học trong phạm vi toàn trường đối với các giáo viên đã được lựa chọn theo lịch hoạt động của Ban CM (tháng 1/2018)
+ Đưa vào áp dụng đối với các chuyên đê` có tính khả thi cao, tính mới.
7. Công tác thi giáo viên dạy giỏi
- Chỉ tiêu phấn đấu: Các tiết thao giảng ở cả 2 giai đoạn đều đạt 100% xếp loại từ khá trở lên, 70% giỏi.
- Thời gian từ Từ ngày 12/9/2017 đến  3/2018
- Đối tượng: 100% giáo viên tham gia
- Hình thức tổ chức: 2 vòng
* Vòng tổ: 
- Thời gian: Từ 1/9/2017 đến 30 / 11 /2017
- 100% giáo viên trong tổ tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi:(1 tiết chỉ định, 1 tiết tự chọn). Trong 2 tiết hội giảng có ít nhất 1 tiết sử dụng CNTT hoặc thí nghiệm thực hành.
- Đánh giá giờ dự, nhận xét cho điểm trực tiếp.
- Chọn giáo viên vào hội giảng giai đoạn 2.
 Tiêu chuẩn:
+ Phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt quy chế chuyên môn.
+ Có 2 tiết thao giảng đạt loại khá, giỏi.
+ Hồ sơ chuyên môn có chất lượng đạt loại tốt, có sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học được đánh giá từ loại Khá trở lên.
* Vòng trường:
- Thời gian : Từ  1/12/2017 → 30/3/2018
- Yêu cầu:   + Có 2 tiết thao giảng, trong đó có 1 tiết tự chọn và 1tiết chỉ định.
                     + Có 2 bài kiểm tra khảo sát chất lượng đạt từ 75% TB trở lên có KG
                    + Có  HS CM xếp loại Tốt
                    + Tham gia viết bài kiểm tra nhận thức về công tác giáo dục, bộ môn dạy
                    + Dự giờ, đánh giá giờ dạy theo hình thức bỏ phiếu.
                    + Đánh giá SKKN xếp loại Khá trở lên
8. Bồi dưỡng kiến thức mới, nâng cao năng lực của giáo viên theo chương trình:
- Hoạt động bồi dưỡng theo môn học. Mỗi môn có một Trưởng bộ môn do Tổ trưởng phân công. ( Môn Vật lý – Nguyễn Mạnh Toán; Môn Tin – Lê Thị Hằng Nga). Xây dựng thư viện câu hỏi kiểm tra, bài tập các môn học để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng trong dạy và học, tự kiểm tra, đánh giá. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học.
- Tiếp tục thực hiện CV 5555/BGD ĐT -GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD & ĐT
- GV cốt cán có trách nhiệm hướng dẫn, trao đổi, thống nhất mục tiêu bài dạy giải đáp thắc mắc về kiến thức bộ môn, lên KH thực hiện giảng dạy theo đúng chuẩn KT KN và đúng theo phân phối chương trình. - Thời gian: Có ít nhất 2 buổi/ tháng, sinh hoạt bồi dưỡng chuyên môn bố trí vào các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.
9. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
Thực hiện chủ trương “ Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý”
- Giáo viên trong tổ tích cực đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng sự hứng thú, tinh thần chủ động, thái độ tích cực trong học tập của học sinh. Tiếp tục bám sát các yêu cầu đổi mới PPDH tích cực đã được hướng dẫn từ năm học 2009 - 2010 và nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kiên quyết khắc phục tình trạng dạy học theo lối “đọc-chép”, “nhìn-chép”.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới PPDH theo hướng tích cực. Tăng cường khai thác ứng dụng CNTT phục vụ bài dạy, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá.
- Coi trọng rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của CTGDPT.
- Tổ chức tốt việc dự giờ, trao đổi kinh nghiệm ở  tổ chuyên môn, hội thi giáo viên giỏi các cấp.Từ đó chú trọng phát hiện, nhân rộng gương điển hình về đổi mới PPDH theo hướng tích cực.
- Đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên theo các tiêu chí tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH và công văn số 682/SGDĐT-GDTrH  ngày 12/10/2015 của Sở GDĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên.
- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề , soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT với 3 cấp độ: Biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo; từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng học sinh, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo.
- Các bài kiểm tra 45 phút trở lên, kiểm tra học kỳ đúng phân phối chương trình, có đáp án, biểu điểm rõ ràng, được duyệt qua nhóm trưởng.
- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh (thông tư  58 ). Kiểm tra cho điểm đúng quy chế, đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng, đảm bảo cân đối các yêu cầu kiểm tra về kiến thức (Biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo) với yêu cầu về kỹ năng và yêu cầu về thái độ đối với học sinh.
10. Công tác bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên mới vào nghề
Phân công giáo viên có kinh nghiệm tiếp tục giúp đỡ các giáo viên mới vào nghề, tích cực dự giờ đột xuất để kịp thời góp ý giúp đỡ số GV này có thêm kinh nghiệm giảng dạy.
- Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 69/SGDĐT-GDTrH ngày 01/6/2016 của Sở GDĐT. Tiếp tục các hình thức bồi dưỡng: từ xa, qua mạng “ trường học kết nối”…
11. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
- Giáo viên thực hiện soạn giáo án điện tử và giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo đạt 10%. Chú ý không cần in các trang giáo án điện tử đính kèm vào giáo án. Lựa chọn các đơn vị bài học phù hợp để ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả tránh lạm dụng.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ tin học. 100% giáo viên trong tổ có hòm thư điện tử, trao đổi thông tin, tư liệu tham khảo qua mạng Internet.
- Trong tháng tổ phải có 2 tin bài đua lên trang Wed của trường – Đ/c Nguyễn Văn Tiến phụ trách
- Tăng cường sinh hoạt CM tại Truonghocketnoi, giao cho nhóm trưởng phụ trách.
- Tiếp tục đăng ký sử dụng thiết bị online như hướng dẫn trong năm học 2016 - 2017
12. Sinh hoạt chuyên môn.
- Sinh hoạt chuyên môn của tổ và nhóm chuyên môn 2 lần/ tháng,. Tập trung vào nội dung chương trình, xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn. Nội dung sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm lớp (quan tâm đến biện pháp giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hiện pháp luật ... của học sinh). Nội dung, kết quả phải được thể hiện trong biên bản sinh hoạt nhóm chuyên môn.
- GV cốt cán lên KH hoạt động CM, thống nhất ND chương trình dạy học bộ môn, thống nhất KH lên lớp theo đúng ND chương trình.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với hoạt động chuyên môn trong năm học, bao gồm:
+ Kiểm tra HĐNVSP của giáo viên (toàn diện) , đảm bảo ít nhất 30% số giáo viên được kiểm tra ; (Có kế hoạch riêng và danh sách cụ thể)
+ Kiểm tra tay nghề của giáo viên(Có kế hoạch riêng ): Mỗi GV được kiểm tra 2 lần ( mỗi HK 1 lần).
+ Kiểm tra đột xuất (TTCM và  PHT hoặc HT cùng tham gia KT).
+ Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ: 1 tháng 1 lần.
+ Kiểm tra hồ sơ chéo giữa các tổ chuyên môn 2 lần/1 năm học
- Lần 1: Kiểm ra toàn thể GV trong tháng 12/2015 để phát hiện những sai sót kịp thời sửa chữa, bổ sung.
- Lần 2: Kiểm tra toàn thể GV trong tháng 5/2016: làm cơ sở đánh giá xếp loại giáo viên và đánh giá hoạt động tổ chuyên môn và trách nhiệm của TTCM, nhóm trưởng bộ môn.
- Kiểm tra, tổ chức các kỳ thi trong học sinh.
+ Kiểm tra học kỳ I và học kỳ II theo đề chung ở 8 môn học chính.
+ Việc dạy thêm GV bộ môn phải có kế hoạch kiểm tra ( sĩ số, kiến thức ) để nắm bắt được ý thức học và  mức độ nhận thức của học sinh, từ đó điều chỉnh PPDH cho phù hợp với đối tượng học sinh.
+ Thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. 
13. Thiết bị, phòng bộ môn.
- Phòng Vật lý, 2 phòng máy Tin học phải có đầy đủ biên bản chuyển thiết bị năm 2016- 2017 sang sử dụng trong năm học 2017 – 2018. Có kế hoạch mua bổ sung thiết bị hỏng.
- 100% gv mượn và sử dụng thiết bị những tiết có sử dụng. Có thể hiện trong lịch báo giảng.
- Tất cả thiết bị được sử dụng phải vào sổ mượn.
- Đồ hỏng phải có biên bản hủy ( theo quy định của nhà trường ).
- GV phụ trách : Phòng Vật lý – đ/c Đỗ Thị Kim Phương; Phòng Tin học 1- đ/c Nguyễn Văn Tiến ; Phòng Tin học 2- đ/c Trần Thị Tuyết Nhung
14. Các hoạt động khác:
a. Công tác xây dựng, quản lý cơ sở vật chất:
Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế ; thiết kế trồng vườn hoa, cây, bố trí các thùng đựng rác ở các khu vực phù hợp trong trường, giữ gìn bảo quản cơ sở vật chất theo quy định, có sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên của BGH và các Tổ chức đoàn thể trong trường .
100% giáo viên tham gia tích cực vào việc  bảo quản cơ sở vật chất lớp học, quan tâm giáo dục học sinh nâng cao ý thức giữ gìn của công, chăm sóc cây trồng tạo cảnh quan môi trường học tập xanh, sạch đẹp.
b. Công tác xây dựng và kiểm tra tài chính
- Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 3 công khai 4 kiểm tra, cùng với các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt việc kiểm tra tài chính hàng tháng , giám sát việc thực hiện chế độ tài chính  nhằm đảm bảo các chế độ chính sách cho CBGV.
 
 
c. Công tác phong trào:
- 100% CBGV tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia nhiệt tình các hoạt động tập thể,  Đảng viên trong tổ gương mẫu trong tác phong, lối sống và chuyên môn để thật sự là một tấm gương để quần chúng học tập và noi theo,
- Làm tốt công tác phát triển đảng viên, lấy đó làm động lực thúc đẩy giáo viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hiểu lý tưởng của Đảng, nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu các quần chúng ưu tú cho chi bộ.
- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý trưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho HS. 100% gi¸o viªn  nhiÖt t×nh tham gia c¸c ho¹t động v¨n nghÖ, TDTT nhằm nâng cao sức khỏe và tạo dựng một đời sống tinh thần phong phú, đồng thời quyết  dµnh thø h¹ng cao trong c¸c ®ît thi thể thao, văn nghệ
 
III. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
 
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện Bổ sung
 
Tháng 8/2017
-  Triển khai kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh Yên Bái
-  Học bồi dưỡng chuyên môn, học chính trị đầu năm học theo kế hoạch, ký kết cam kết thực hiện theo chuẩn mực đạo đức HCM
- Dạy và học bắt đầu từ ngày 21/8
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án.
- Đăng ký danh hiệu thi đua, chỉ tiêu phấn đấu các bộ môn.
 Xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo, bồi dưỡng HSG
Triển khai bồi dưỡng HSGK11,12 môn Vật lý
- HNCMHS lần 1: 27/8
 
 
 
- Toàn thể GV và HS
-  GVCN lập danh sách HS yếu kém.
- Đăng kí thi đua: TTCM, Các bộ môn.
 
- Bồi dưỡng HSG: đ/c Toán
 
Tháng 9/2017 - Khai giảng năm học mới 5/9
-  Hoàn thành KHCM,  hoàn thành KHCN.
- Triển khai dạy phụ đạo ở các lớp 10, 11, 12 từ 9/2017
-  Kiểm tra HSCM. Triển khai kiểm tra tay nghề giáo viên lần 1
- Tin bài đua trang Wed
- Triển khai HG vòng tổ từ tháng 9/2017 kết thúc 30/11/2017
- Thi HSG cấp tỉnh (22, 23/9/2017)
- ĐHCĐCS ngày 22/9/2017
 
- Toàn trường
- HSG: Toán
- KTHS: Toán . Phòng bộ môn: Phương, Tiến, Nhung
 
- Chuẩn bị bài: Tiến
có ¼  số con điểm KT miệng
Tháng
10/2017
- Tiếp tục HG vòng tổ, Kết thúc 30/11.
- Viết SKKN
- Kiểm tra hồ sơ GV T10, HS ( lần 1 )
- HNCC cấp tổ (16/10); HNCC: 23/10.
Bắt đầu KT NVSP
- KN ngày thành lập HLHPNVN 20/10
 
- Tin bài đưa trang Wed
- Tất cả Gv tổ tham gia thi gv dạy giỏi
- GV ôn thi TN: Toán, D.Hà, Phương
- Đề tài thi KHKT: Tiến
- KTHS: Toán . Phòng bộ môn:Phương, Nhung, Tiến.
 - Chuẩn bị bài: Tiến
GV có ½ số con điểm KT miệng
Tháng
11/2017
- Hội giảng vòng trường, rút kinh nghiệm giờ giảng.
- Kiểm tra HSCM của tổ viên.
- Kỉ niệm 20/ 11 và 23/11
- Duy trì lớp phụ đạo, bồi dưỡng
 
- Tin bài đưa trang Wed
- Cả tổ
- GV ôn thi TN: Toán, D.Hà, Phương
- Kiểm tra hồ sơ: Toán
- Phòng bộ môn: Phương, Nhung, Tiến.
 - Chuẩn bị bài: Tiến
có ¾ số con điểm KT miệng
Tháng
12/2017
- Tiến hành hội giảng vòng trường
- Đánh giá SKKN cấp tổ
- Ôn tập kiểm tra chất lượng học kỳ
+ Thi học kỳ I khối 12 tuần 19 (Theo đề chung 8 môn chính)
+ Thi học kỳ I khối 10+11 tuần 18 - 19 (Theo đề chung 8 môn chính)
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, học sinh.(KT chéo lần 1)
- Họp tổ chuyên môn bình xét thi đua giáo viên học kì I 
- Kỉ niệm 22/12 và ngày thế giới phòng  chống AIDS;
- Hoàn thành KT tay nghề GV lần 1 (HKI) năm học 2017 - 2018
- Gửi danh sách đăng ký sản phẩm thi KHKT (nếu có)
+ Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học: cấp tỉnh: tháng 12/2017; cấp quốc gia: tháng 3/2018.
 + Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn
- Tin bài đưa trang Wed
- Ra đề KT học kì I:
Vật lý: Toán - 12. Hà - 11, Dung - 10.
Tin:  Nga – 12, Nhung – 11. Tiến – 10.
- Kiểm tra hồ sơ: Toán (KT chéo theo phân công)
- GV ôn thi TN: Toán, D.Hà, Phương
- Phòng bộ môn: Phương, Nhung, Tiến.
 
 - Chuẩn bị bài: Tiến
Hoàn thành số con điểm KT miệng của HK I
Tháng
1/2018
- Tổng kiểm tra hồ sơ chuyên môn giai đoạn 1, Hồ sơ học sinh lần 2
- Tổ chức sơ kết học kì I ngày 8/1/2018 (Tiết 1 giờ chào cờ)
- Kỉ niệm 56 năm ngày HS-SVVN
 (09/01/1951 - 09/01/2017)
- Tổ CM bắt đầu KT tay nghề GV lần 2
- Hội giảng cấp trường
+HN đánh giá  SKKN
- Tin bài đưa trang Wed
- Toàn thể GV
- GV ôn thi TN: Toán, D.Hà, Phương
- KTHS: Toán
- Phòng bộ môn: Phương, Nhung, Tiến.
 
 - Chuẩn bị bài: Tiến
có điểm KT miệng KH II
Tháng
2/2018
- Đăng kí lịch đánh giá BDTX cấp tổ.
- Tiếp tục và KT hội giảng cấp trường.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 12/2 đến 25/2/2018 (Từ 27 tháng chạp - hết mùng 10 tháng giêng âm lịch) Củng cố kỷ cương nền nếp sau tết
- Kỉ niệm 3/2
- Đánh giá vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh
- Họp phụ huynh (Lần 2).
- Tin bài đưa trang Wed
- Toàn thể GV
- GV ôn thi TN: Toán, D.Hà, Phương
- KTHS: Toán
- Phòng bộ môn: Phương, Nhung, Tiến.
 
- Chuẩn bị bài: Tiến THS:
có ¼ số con điểm KT miệng
Tháng
3/2018
- Thi giải toán quốc gia, KHKT quốc gia. Thi vận dụng kiến thức liên môn, thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp QG
- Kiểm tra hồ sơ CM.
- Kỷ niệm 8/3, 26/3
- Duy trì lớp học bồi dưỡng, phụ đạo, ngoài giờ.Chuẩn bị kế hoạch ôn thi tốt nghiệp.
- Họp CMHS khối 12.
- Ngoại khoá tổ Lý - Tin: Tư vấn chọn trường, chọn nghề cho HS khối 12
- Tin bài đưa trang Wed
- Toàn thể GV.
- GV ôn thi TN: Toán, D.Hà, Phương
- KTHS: Toán
- Phòng bộ môn: Phương, Nhung, Tiến
- Chuẩn bị bài: Tiến
- Ngoại khóa: PT nội dung- đc Toán. (KH chi tiết riêng vào tháng 3)
có 1/2 số con điểm KT miệng
Tháng 4/2018 - Kết thúc KT tay nghề lần 2, KT NVSP.
- Rà soát chương trình theo quỹ thời gian ở các môn học. Ôn tập kiểm tra học kỳ II.
-Kiểm tra chéo hồ sơ GV lần 2, HS (lần 3)
- Phân công GV ra đề KT HKII khối 12. Thi HKII khối 10 + 11  tuần 36 theo đề chung của 8 môn chính
- Xét nâng lương, VK..
- Học tập quy chế thi đối với
CB, GV, NV, HS.
- Các tổ CM đánh giá kết quả BDTX
( theo mẫu) gửi BGH nhà trường
 
- Tin bài đưa trang Wed
- Toàn thể GV
- GV chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chuẩn bị giáo án theo đúng PPCT.
- HS chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn do BCM phân công.
- Ra đề KT học kì:
Vật lý: Toán - 12. Hà - 11, Dung – 10.
Tin: Nga - 12, Nhung - 11. Tiến – 10.
- Tin bài: Tiến
có ¾ số con điểm KT miệng
Tháng 5/2018 - Ôn tập kiểm tra học kỳ II các môn còn lại.
-  Học tập Quy chế thi đối với CB, GV, NV, HS.
- Họp các tổ CM và HĐTĐKT đánh giá XLTĐ cuối năm;
- Hoàn thành CT;  Hoàn thành HS tổng kết cuối năm học, hoàn thành hồ sơ thi TN lớp 12; Kết thúc năm học
- Họp CMHS toàn trường lần 3;
  Tổng kết năm học.
- Tin bài đưa trang Wed
- Toàn thể GV.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn do BCM thực hiện.
- Tin bài: Tiến
Hoàn thành số con điểm KT miệng của HK II
Tháng 6/2018 - Thi TN
- Tổ chức ôn tuyển sinh vào 10.
- Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- GV coi thi, GV chấm thi và HS khối 12.  
Tháng
7/2018
- Tham gia bồi dưỡng cốt cán thường xuyên theo chu kỳ .
- Bồi dưỡng hè ( Nếu có )
Toàn bộ GV  
 

PHẦN BỐ SUNG KẾ HOẠCH
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ Vật lý năm học 2017 - 2018. Kính mong Ban lãnh đạo nhà trường động viên giúp đỡ để tổ hoàn thành được kế hoạch đã đề ra.
    
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Toán

Tác giả bài viết: M.Toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch, năm học

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 982

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39998

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697122