Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuậtXem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TỔ SỬ - ĐỊA - NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2015 -2016

Thứ năm - 05/11/2015 22:33
TRƯỜNG THPT THÁC BÀ
TỔ SỬ - ĐỊA - NGOẠI NGỮ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Yên Bái, ngày 30 tháng 09 năm 2015
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
TỔ SỬ - ĐỊA - NGOẠI NGỮ
NĂM HỌC 2015 -2016
I. NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN.
Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 /8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016.
Hướng dẫn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/ 2015 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 -2016. 
Căn cứ Công văn số 4190/BGDĐT-TTr ngày 17/8/2015 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015 - 2016;
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 -2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Hướng dẫn số 591/SGDĐT-GDTrH ngày 4/9/2015 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đối với GDTrH của Sở GD&ĐT Yên Bái.
            Căn cứ công văn số 630/SGDĐT-TTr ngày 18/09/2015 của Sở GD & ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2015 - 2016
Căn cứ kế hoạch số ... /KHTHPT ngày .... tháng 9 năm 2015 Kế hoạch thực hiện nhiêm vụ giáo dục năm học 2015 -2016 của trường THPT Thác Bà.
            Căn cứ tình hình đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh năm học 2015 – 2016, Tổ Sử - Địa - Ngoại ngữ  xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ giáo viên của tổ như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA TỔ
1. Sơ lược về tổ:
            -Tổ Sử Địa Ngoại ngữ, trường THPT Thác Bà được thành lập năm 2003, đảm nhận nhiệm vụ giáo dục THPT, giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh
            -Tổ chức biên chế đơn vị: Tổng số CBGV: 15 (Nam: 2, Nữ :13 ) trong đó có 07 GV dạy tiếng Anh, 04 GV dạy Lịch sử, 04 GV dạy Địa lý
            - Tổng số Đảng viên: 07
            - Tổng số đoàn viên công đoàn: 15
            - Tổng số đoàn viên TNCS HCM: 10
            - Chất lượng đội ngũ:   + Trên đại học:02
                                                     + Đại học: 13
III. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên đúng thực chất, đặc biệt chú ý đến đổi mới phương pháp giảng dạy, hiệu quả giáo dục.
- Giúp BGH kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và quy chế chuyên môn.
- Kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại giáo viên trong năm học.
            IV. NỘI DUNG
1. Kết quả đạt được năm học 2014 – 2015:
- Tổng số giáo viên kiểm tra: 15
- Kết quả:
Chuyên môn Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống Hoạt động khác
Tốt Khá Tb Tốt Khá TB Tốt Khá
12 03 0 15 0 0 15  
Xếp loại toàn diện: Tốt: 12; Khá 03; TB: 0.
2. Kế hoạch kiểm tra năm 2015 – 2016:
2.1. Kiểm tra toàn diện: 02 tiết/ GV/1 NĂM HỌC ( 50% GV được kiểm tra)
STT Họ tên Môn dạy Thời gian KT Ghi chú
1 Lê Sơn Thuỷ Tiếng Anh 01/2016  
2 Hà Thu Hằng Tiếng Anh 10/2015  
3 Nguyễn Thị Phương Loan Lịch sử 11/2015  
4 Phạm Thi Tươi Lịch sử 03/2016  
5 Phạm Thị Thuỳ Nhung Địa lý 12/2015  
6 Nguyễn Mai Phương Địa lý 02/2016  
 
2.2. Kiểm tra tay nghề: 1 tiết/1GV/ lượt ( mỗi GV được kiểm tra 2lượt/ năm học)
STT Họ tên Môn dạy Thời gian kiểm tra
Học kì I Học kì II
1 Lê Sơn Thuỷ Tiếng Anh 09/2015 01/2016
2 Dương Thị  Thuý Hải Tiếng Anh 10/2015 01/2016
3 Lê Thị Liên Tiếng Anh 11/2015 02/2016
4 Ngô Thị Thu Hà Tiếng Anh 11/2015 03/2016
5 Lương Thị Tính Tiếng Anh 12/2015 03/2016
6 Hà Thu Hằng Tiếng Anh 10/2015 04/2016
7 Bùi Thị Minh Thảo Lịch sử 12/2015 02/2016
8 Lưu Hồng Quân Lịch sử 10/2015 02/2016
9 Phạm Thi Tươi Lịch sử 10/2015 03/2016
10 Nguyễn Thị Phương Loan Lịch sử 11/2015 01/2016
11 Phạm Thị Thuỳ Nhung Địa lý 12/2015 01/2016
12 Lại Thị Phương Địa lý 10/2015 03/2016
13 Nguyễn Mai Phương Địa lý 11/2015 02/2016
 
3. Nội dung kiểm tra
3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.
- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân, tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
3.2. Kết quả công tác được giao
- Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ của nhà giáo và các hồ sơ khác có liên quan. Thực hiện phân phối chương trình.
- Dự giờ: 01 tiết (đối với kiểm tra tay nghề), 02 tiết (đối với kiểm tra toàn diện)  Phân tích, đánh giá xếp loại giờ dạy.
- Kết quả giảng dạy: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh, từ đầu học kì II đến thời điểm thanh tra, kiểm tra khảo sát của cán bộ thanh tra.
3.3. Công tác khác:
- Công tác kiêm nhiệm
- Tham gia các hoạt động phong trào
V. Tổ chức thực hiện
1. Tổ kiểm tra:
- Thành lập Tổ kiểm tra:  Tổ trưởng CM, Tổ phó CM , các đ/c giáo viên nhóm ngang , giáo viên cốt cán.
- Tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo với những nội dung ở trên theo sự phân công của Tổ trưởng chuyên môn.
- Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm tra theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra của mình, giải đáp những khiếu nại của người được kiểm tra (nếu có).
2. Giáo viên
        Các đ/c giáo viên  trong tổ được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các nội dung được kiểm tra.
          Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội vụ của tổ chuyên môn Sử - Địa - Ngoại ngữ .Rất mong nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Lãnh đạo nhà trường để chúng tôi hoàn thiện và thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
 
 
    DUYỆT CỦA BGH  NHÀ TRƯỜNG                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                    TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 
 
                                                                               Phạm Thị Minh Lý
 
 
 
  
 
BỔ SUNG KẾ HOẠCH
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DANH SÁCH TỔ KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1 Phạm Thị Minh Lý TTCM, nhóm trưởng Anh Tổ trưởng tổ KT, PT nhóm Anh  
2 Bùi Thị Minh Thảo TPCM, nhóm trưởng Sử Tổ phó tổ KT, PT nhóm Sử  
3 Phạm Thị Thuỳ Nhung Nhóm trưởng Địa lý UV, PT nhóm Địa  
4 Lại Thị Phương GV Địa UV  
5 Nguyễn Mai Phương GV Địa UV  
6 Phạm Thị Tươi GV Sử UV  
7 Lưu Hồng Quân GV Sử UV  
8 Nguyễn Thị  Phương Loan GV Sử UV  
9 Lê Sơn Thuỷ GV Anh UV  
10 Lương Thị Tính GV Anh UV  
11 Lê Thị Liên GV Anh UV  
12 Dương Thị Thuý Hải GV Anh UV  
13 Ngô Thị Thu Hà GV Anh UV  
14 Hà Thu Hằng GV Anh UV  
 

Tác giả bài viết: Tổ Sử - Địa - Ngoại Ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 1880

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40299

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697423